For Preschoolers

Eesti keeles (English below)

Ingliskeelne lastekool

REGISTREERIMINE AVATUD! REGISTREERI SIIN!

Tartu Rahvusvahelise Kool kutsub väikeseid õppureid vanuses 5–6 eluaastat lastekooli inglise keelt õppima. Programm on loodud lastele, kes veel inglise keelt ei oska või oskavad väga vähe. Loomuliku keeleõppe toetamiseks toimuvad lastekooli tegevused inglise keeles. Oodatud on iga emakeelega lapsed.

2018/2019. õppeaastal võtame lastekooli vastu kümme last, et kõigile jaguks õpetaja tähelepanu. Lastekool alustab tööd 19. septembril 2018 ja õpilased saavad kokku kord nädalas kolmapäeviti kell 16.30 – 18.00 Tartu Rahvusvahelises Koolis (Liivi 2d). Kooliaastas on 30 kohtumist, mis kestavad kaks akadeemilist tundi. Selle aasta rühma õpetajaks on kooli direktor ja kogenud klassiõpetaja Kristi Aria. Elektrooniline registreerimisvorm on ülal.

Lastekooli hind 450 eurot aastas. Tasumine toimub kuu või semestri kaupa.

Lisainfo: info@istartu.ee

Lastekooli programm

Lastekooli programm toetab iga lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut lähtuvalt tema individuaalsetest vajadusest. Me väärtustame lapsekesksust, üldõpetuslikke põhimõtteid, ühist tegutsemist, õuesõpet ja õpirõõmu.

Tartu Rahvusvahelise Kooli eelkool järgib IB-õppe Primary Years Programme põhimõtteid.

Loodus ja keskkond

Laps

 • tutvub õpikäikudel linnalooduse ja koduümbrusega;
 • märkab aastaaegade vaheldumist;
 • suhtub loodusesse hoolivalt ja lugupidavalt;
 • õpib looduses põnevat märkama ja selle üle arutlema.
 • oskab ohutult sõiduteed ületada ja jalakäijana liigelda;
 • teab turvalise käitumise reeglid eri olukordades.

Keel ja kõne

Laps

 • tuleb igapäevases suhtluses toime algataja, kuulaja ja kõnelejana;
 • tunneb huvi lugemise-kirjutamise vastu;
 • tutvub lugemise ja kirjutamise esmaste oskustega;
 • õpib keelekümbluse meetodil mänguliselt ingliskeelseid sõnu ja väljendeid.

Matemaatika

Laps

 • loendab ja võrdleb arve;
 • tutvub liitmise ja lahutamisega;
 • mõõdab pikkust, laiust, kõrgust, kaugust, raskust ja mahtu;
 • tunneb lihtsamaid kujundeid;
 • õpib tundma kalendrit.

Käelised oskused

Laps

 • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • kasutab materjale ja tööriistu ohutult;
 • tutvub lihtsamate kokanduse algtõdedega;
 • arendab eri tegevuste abil käelist osavust.

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused

Laps

 • püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestuluses;
 • tahab ja julgeb suhelda;
 • hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise;
 • oskab teistega arvestada, teha koostööd ja oma järjekorda oodata;
 • mõistab, et inimesed võivad olla erinevad;
 • selgitab oma seisukohti ja austab teiste omi;
 • kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi.

 

Inglise keeles

Children’s School in English

REGISTRATION IS OPEN! REGISTER HERE!

This programme has been designed for children in age 5-6 who do not speak English yet or have some English skills. The working language of the children´s school is English, and the language is learned playfully through different activities and games. Children of any nationality and mother tongue are welcome to join the programme.

We admit 10 children for academic year 2018/2019, to ensure that each child will get plenty of individual attention.  The children’s school starts on the 19th of September 2018 and young students meet once and week on Wednesdays at 16.30 – 18.00 in the school house of Tartu International School (Liivi 2d). There are 30 sessions in one school year, each session lasts 1.5 hours. This year’s group will be taught by an experienced class and English language teacher Kristi Aria who is also the principal of Tartu International School. To register please fill in an online form (the link above).

Annual fee is 450€, paid monthly or per semester.

Additional information: info@istartu.ee

Description of the programme

The aim of the pre-school programme is to support the physical, mental, social and emotional development of each individual child, and to develop children´s English skills. We value child-friendly and holistic approach, cooperation, outdoor activities and joy of learning. The maximum size of a group is 10 students.

TIS Children’s School in English follows the principles of International Baccalaureate Organisation’s Primary Years Programme. Please see the content of the programme below.

In the field of Language and speech, a child will

 • practise the primary skills of reading a writing in English;
 • learn words and expressions in English with playful language immersion methods;
 • learn to manage in everyday communication situations as an initiator, listener and speaker;
 • explore and show interest in reading and writing;
 • learn English words and expressions that are relevant to the content of the programme.

In the field of Nature and environment, a child will

 • get to know the urban nature and home surroundings on study trips;
 • learn to notice the changing of the seasons;
 • learn how to show respect and care towards the nature;
 • notice interesting signs the nature and discuss what has been seen;
 • practice traffic skills;
 • know the rules of safe behaviour in different situations.

In the field of Mathematics, a child will

 • count and compare numbers;
 • get to know the primary skills of adding and subtracting;
 • measure length, width, height, distance, mass and capacity;
 • know the simple shapes;
 • learn the calendar.

In the field of Arts and crafts, a child will

 • enjoy creative self-expression;  
 • use materials and tools safely;
 • get acquainted with the basics of cooking;
 • develop motoric skills with different activities.  

In the field of Social and self-reflection skills, a child will

 • learn how to understand and consider the feelings of others’;
 • learn to be a communicator;  
 • explore how to take care of and help others;
 • practice how to ask for help if needed;  
 • know how to work together and wait for their turn;
 • understand that people can be different;
 • be able to explain their point of view and respects the ideas of others’;  
 • be able to describe their good qualities and skills.

Comments are closed.