Eesti keeles

Meie kool

Tartu Rahvusvaheline Kooli asutas 2001. aastal rühm rahvusvahelise taustaga lapsevanemaid, kes ei leidnud oma lastele Tartus sobivat õppimisvõimalust. Seitsme 6- kuni 13-aastase õpilase ja kahe õpetajaga inglisekeelne põhikool alustas tööd ühes klassiruumis, mis asus Tartu Katoliku Kooli Jakobi tänava majas (praegune Tartu Katoliku Hariduskeskus). 

Kool on tublisti kasvanud ja alates 2017. aasta maikuust töötab Tartu Rahvusvaheline Kool ilusas ja hubases koolimajas, mis asub kesklinnas Toomemäe roheluses (Juhan Liivi 2d). Kooliga samas hoones tegutseb Tartu Rahvusvaheline Lasteaed. Meie koolis, eelkoolis ja lasteaias õpib kokku 75 last. 

Tartu Rahvusvaheline Kool omab Rahvusvahelise Bakalaureuse Organisatsiooni (ingl. keeles IBO) akrediteeringut rahvusvahelise õppe läbiviimiseks 1.-6. klassis.

Meie õpilased

Tartu Rahvusvaheline Kool on ingliskeelne põhikool (1.–9. klass). Kooliossa võtame vastu mistahes emakeelega kuue- kuni viieteistkümneaastaseid õpilasi. Meie lasteaias käivad lapsed alates 1,5 eluaastast. Kooli õppekava pakub nii väljakutset kui ka tuge erinevate õpistiilide ja -oskustega lastele. Meie õpilastele meeldib koolis käia ja õppida.

Meie õpetajad

Meie õpetajad on oma ala spetsialistid. Kõik õpetajad on läbinud koolituse rahvusvahelise IB õppe rakendamiseks ning täiendavad end pidevalt. Lapsevanemad toovad eriliselt esile meie õpetajate pedagoogilist ja ainealast professionaalsust ning pühendumust. Kommentaarid, mille õpilased ja lapsevanemad meie kooli aasta õpetaja valimisel kirja on pannud, annavad tunnistust sellest, kui väga meie õpetajaid hinnatakse. Kõik õpetajad ja kooli juhtkond töötavad ühtse meeskonnana.

Õpetajate hulka kuulub nii eesti kui ka rahvusvahelisi õpetajaid. Meie koolis on iga viie õpilase kohta üks õpetaja.

Meie väärtused

Kool peab iga lapse jaoks olema rõõmus ja turvaline koht. Meie koolis ei tohi kedagi kiusata. Väärtustame eri rahvusest ja emakeelega ning eri vanuses laste koos õppimist ning usume, et erinevused rikastavad kõigi maailmapilti. Meie kooli juhitakse väärtuspõhiselt ning meile on tähtis, et iga koolipere liige tunneks end koolis hästi nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Seda aitavad saavutada  kaasav ja avatud koolikultuur, õpilase ja õpetaja igakülgne arendamine, õppijakeskne lähenemine ja tervislike eluviiside väärtustamine.

Meie saavutused

Oleme oma kooli üle uhked! Meie kool on kujunenud rahvusvahelise ja mitmekultuurilise hariduse kompetentsikeskuseks. Oleme partneriks Tartu Ülikoolile õpetajakoolituse praktika ja mitmekultuurilise hariduse koolituste läbiviimisel. Ekspertidena on meid kaasatud mitmesse rahvusvahelisse uurimisprojekti. Igal õppeaastal võõrustame ja jagame oma kooli kogemust paljude kolleegidega üle kogu maailma.

Eriti aga rõõmustame ja tunneme uhkust oma õpilaste suurepäraste põhikooli lõpueksamite tulemuste ning kõrgetasemeliste uurimisprojektide üle. Meie esmaklassilised õpetajad motiveerivad ja inspireerivad igat last väga hästi õppima. Meie õpetajate loodud eri aineid integreeriv õpimoodul “Antiik- ja keskaegsed leiutised” saavutas üle-Eestilisel edulugude konkursil “Õppimine on põnev!” suurepärase teise koha.

Kas kooli võivad tulla ka eesti lapsed?

Ootame oma kooli igast rahvusest lapsi. Eesti laste hulk meie koolis on järjest tõusnud, praegu on umbes 10% õpilastest eestlased. Eesti lastele õpetame 3–4 tundi nädalas eesti keelt emakeelena ja kasutame eesti õpikuid-töövihikuid. Väikesed eesti keel emakeelena rühmad võimaldavad lapsele palju õpetaja jagamatut tähelepanu. Meie koolis õpitakse Eesti riikliku õppekava ja rahvusvahelise IB õppekava järgi. Õppekavad on lõimitud nii, et lapsel oleks võimalus õpinguid jätkata nii Eestis kui ka mistahes rahvusvahelises koolis üle maailma.

Kas minu laps saab kooliga liituda kui ta inglise keelt ei oska või oskab väga vähe?

Enamik meie kooli õppima asunud lastest ei oska inglise keelt või on seda vaid natuke õppinud. Meie õpetajad on väga kogenud ja oskavad toetada ja arendada erineva keeleoskusega õpilasi. Lähtume põhimõttest, et iga õpetaja on ka keeleõpetaja. Ingliskeelseid sõnu ja termineid õpitakse igas õppeaines, kasutatakse palju pilte, videoid ja kehakeelt, kohandatakse õppematerjale. Keeleõppeperioodil pakume vajadusel lisatunde või kasutame abiõpetaja tuge. Pikaajalise kogemuse põhjal saab öelda, et tavapäraselt hakkab inglise keelt varem mitteõppinud laps end inglise keeles väljendama umbes 8 nädalat peale kooli algust. Need lapsed, kes on inglise keelt kasvõi pisut õppinud, hakkavad rääkima juba mõni nädal peale meie koolis alustamist.

Hoolitseme selle eest, et iga laps saaks inglise keele õpingutes piisavalt väljakutseid ja tuge. Seepärast õpetame inglise keelt tasemerühmades päris algajatest kuni inglise keel emakeelena rääkijate rühmani välja.

Mis kell kool algab ja lõpeb?

Meie kooli päevakava toetab laste vaimset ja füüsilist arengut ja heaolu. Koolipäev algab kell üheksa. Rühmatundide (nt keeleõpe) jaoks kasutame vanemates klassides ka n-ö. 0-tundi, mis algab kell 8.10. Hästi saab õppida ainult puhanud peaga, niisiis on koolipäeva kohustuslikuks osaks kaks õuevahetundi. Söögivahetund kestab meie koolis 45 minutit ja süüakse kahes vahetuses. Lõunasöögi söömisele järgneb õuevahetund. Kokku veedab iga laps koolipäeva jooksul õues vähemalt 60 minutit, lisaks veel kehalises kasvatuses ja noorematel õpilastel pikapäevarühmaga õues veedetud aeg. Õue lähme iga ilmaga ja kooliaasta jooksul on vaid umbes viis päeva, mil näpistav pakane või paduvihm meid koolimajas hoiavad.

Koolipäeva pikkus oleneb klassist. Üldjuhul lõpeb 1.–3. klassi laste päev kell kell 13.15 ja vanemate õpilaste päev kell 15.05 või kell 15.55. Peale seda on veel võimalik osaleda ringide töös või tegutseda koos sõpradega pikapäevarühmas. Kool sulgeb uksed kell 17.00.

Mida koolis veel teha saab?

Meile on tähtis, et laps saaks erinevate huvidega tegeleda just oma koolis.

Meie koolis töötavad robootika- ja programmeerimise ringid, kunsti- ja meisterdamisring, muusikaring, pikapäevarühm 1.–3. klassi lastele ja tegutseb koolibänd. Üks kord nädalas on kõigil õpilastel võimalus koos oma õpetajatest juhendajatega käia Aura keskuses ujumas. Kooli ruumides pakub judotrennis osalemise võimalust judoklubi Do. Lisaks võimaldame tasuta kasutada kooli ruume tundide läbiviimiseks eraõpetajaga, näiteks kui laps õpib eraviisiliselt mõnda võõrkeelt või muusikalist instrumenti.

Meie kooli juures töötab ka 5-6aastastele lastele mõeldud lastekool, kus õpitakse mänguliselt inglise keelt ning arendatakse oskusi selleks, et koolitee algaks sujuvalt ja rõõmsalt.

Kuidas vanemaid kaasatakse?

Kooli ja lapsevanema vaheline usaldus ja koostöö on lapse arenguks väga vajalik. Ootame lapsevanemaid kooli tegevustes igakülgselt osalema.

Lapse arengu kohta tagasiside saamiseks korraldame kaks korda aastas arenguvestlusi. Soovime, et lapsevanemad osaleksid kolm kuni neli korda aastas toimuvates avatud tundides, et koos oma lapsega õppida ja avastada.

Meie kool on päriselt kogukonnakool. Lisaks paljudele kogukonnale suunatud kultuuriüritustele osalevad lapsevanemad kooli ja õpikeskkonna arendamises.Uude koolimajja kolisime suuresti oma lapsevanemate ning töötajate ja nende perede abiga. Väga edukad on olnud näiteks emakeelsete raamatute kogumise projekt, kogukonnapiknikud, rahvustantsude õhtud ja rahvuskultuure ja toite tutvustavad üritused.

Lapsevanematel on võimalik saada nõu ja tuge koolinõustajalt ning võtta osa lapsevanemale suunatud koolitustest.

Mis on kooli õppetasu?

2018/2019. õppeaasta õppemaks eraisikuna tasudes on 388 eurot kuus. Õppemaks sisaldab otseselt õppetegevuse ja õpikeskkonnaga seotud kulusid ning seda tasutakse 12 kuud. Õppemaks kuulub tulumaksusoodustuse alla.  Lisandub söögiraha 1,7 eurot päevas ja õppekäikude ning ekskursioonide tasu, mis ei ole õppekava osaks.

Ühest perest koolis õppivale teisele lapsele kehtib õppemaksu soodustus 10%. Tartu Rahvusvahelisest Lasteaiast kooliossa õppima asuvale lapsele kehtib õppemaksu soodustus 20%.  Kooli pidaja võib  direktori ettepanekul ja lapsevanema avalduse alusel teha põhjendatud erandeid õppemaksu maksmisel. 

Kuidas kooli astuda?

Meie koolis ei ole sisseastumiskatseid. 1. klassi võtame vastu lapsi, kes on 1. septembriks saanud kuueaastaseks. Teistesse klassidesse võtame lapsi vastu vabade kohtade olemasolul. Klassi määrame lähtuvalt lapse vanusest, eelnevast õpikogemusest (mis õppekava järgi on laps õppinud) ja vajadustest. Uusi õpilasi võtame vastu aastaringselt ja seejuures ka ka 1. klassi.

Kooli ja lasteaeda astumiseks palume täita elektroonilise registreerimisvormi, mis asub siin.

Teine võimalus on esitada avaldus ARNO keskkonnas.

Koolieelikute lastekooli saab registreeruda alates 2019. aasta jaanuarist.

Avatud uste hommik ja avatud koolipäev

Avatud uste hommik annab teie perele võimaluse uudistada, milline on Tartu rahvusvahelise kooli igapäevaelu ja mida võiks teie laps siin õppides kogeda. Lapsevanemad saavad vestelda direktori ja õpetajatega, kohtuda teiste õpilastega, vaadata ringi meie äsja renoveeritud hubases koolimajas ning tutvuda kooli väärtuste ja õppekavaga.

Avatud koolipäeval saab teie lapsele kogeda üht põnevat koolipäeva Tartu rahvusvahelises koolis. Lapsed tutvuvad õpetajatega ja osalevad koos eakaaslastega kolmes hommikuses tunnis. 

Järgmine avatud uste hommik toimub 2019. aasta kevadel.

Kooliga tutvumiseks ja lisainfo saamiseks palume ühendust võtta direktor Kristi Ariaga (kristi.aria@istartu.ee).

Tere tulemast!

Comments are closed.